Sekretesspolicy

Sekretess- och cookiepolicy

Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies). Denna policy är tillgänglig på teamolmed.se och teamolmed.se.

TeamOlmed kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att personlig information behandlas konfidentiellt. TeamOlmed kommer inte, om inte enligt lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges här.

TeamOlmed kommer att behandla följande personliga uppgifter:

 • Namn, adress, telefonnummer och e-post för att administrativt kunna uppfylla avtal och tjänster med våra kunder samt för att ta fram anonym statistik.
 • Din IP-adress för att effektivisera användningen av vår webbplats
 • Om du kontaktar TeamOlmed, lagrar vi korrespondens eller kommentarer, vilket kan innehålla personuppgifter, för att ge bättre service om du kontaktar TeamOlmed

Laglighet i behandlingen

TeamOlmed kommer att:

 • Behandla dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.
 • Samla dina personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy, och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
 • Samla in och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som det samlas in och används för.
 • Behandla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som det samlades in för.
 • Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.
 • Vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdateras utan dröjsmål om TeamOlmed informeras eller annars blir medveten om felaktig
 • Vid förfrågan radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen,
 • Vid förfrågan begränsa behandlingen, såvida inte det finns rättsliga skäl att fortsätta
 • På begäran informera dig om vilka personuppgifter som har behandlats av TeamOlmed i en sedvanlig och maskinläsbar

Rättslig grund för behandling

TeamOlmed samlar in och behandlar dina personuppgifter om och i den mån du har givit samtycke.

Om och i den utsträckning din förfrågan resulterar i ett avtal mellan Dig och TeamOlmed, kommer din personliga information som samlades in och behandlades när förfrågan gjordes att behandlas i den omfattningen som är nödvändig för att uppfylla TeamOlmeds åtaganden enligt det aktuella avtalet.

TeamOlmed kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån TeamOlmed är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet.

Personuppgiftsbiträde

TeamOlmed låter ett personuppgiftsbiträde behandla samtliga personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt skicka personuppgifter enligt instruktion från TeamOlmed.

Personuppgiftsbiträdet behandlar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom gränsen mellan EU och EES och som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet.

Cookies

TeamOlmed använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket.

Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.

Säkerhet

TeamOlmed säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.

TeamOlmed använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Ändringar i denna sekretesspolicy

TeamOlmed förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på TeamOlmed hemsida.

Kontaktinformation TeamOlmed AB
Adress: Kistagången 12, 2 tr
164 40 Kista
E-post: imfo@teamolmed.se